0

ابزارهای کار

قالب کیک
ماسوره ها
قیف
رنگ خوراکی
شکلات ها
خامه قنادی
چاقو و پالت
چاقو و پالت
همزن برقی
همزن برقی
سری همزن
سری همزن
میز کار
مواد اولیه
فر
فر